Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Inleiding 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Yoga Swings 4 you of Release 4 you bedoeld. Yoga Swings 4 you en Release 4 you Mirjam Pet-Meijvogel Pr. Hendrikkade 94 2225 HP Katwijk, KVK nummer Release 4 you 57622108 KVK nummer Yoga Swings 4 you 58724176 Contact via : [email protected], [email protected] Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd. 1.3 Alle betalingen dienen door overschrijving op de door mij aangegeven bankrekening te geschieden. 1.4 Afspraken met en toezeggingen van (ingehuurde medewerkers) mij of door mij ingeschakelde derden binden mij niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door mij zijn bevestigd. 1.5 Je erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan mij, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn verworpen. Een enkele verwijzing door jou naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 1.6 Ik ben uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door mijzelf. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 2 Programma’s Opgelucht ademen bij (adem)stress: is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze spanning kunnen loslaten en weer opgelucht kunnen ademen d.m.v. online ademcoaching, yoga en mindfulness (hierna te noemen: training).2.1Voorwaarden deelname online training: De training is bedoelt voor mensen die last hebben van stress en (chronische)hyperventilatie. 2.2 In mijn training deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je leert om zelfstandig stress te reduceren. Je krijgt de bouwstenen en zorgt dat je de kennis die je vergaart gaat omzetten in de praktijk door te DOEN.  Je moe naast het volgen van de online training of een traject tijd reserveren voor de opdrachten om voor jezelf alles helder te krijgen. Ik kan niet garanderen dat het voor jou een succes wordt. Het is afhankelijk van je betrokkenheid bij de training en de tijd die je voor jezelf reserveert. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal inspirerende weken tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt afgenomen en de ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.release4you-online.nl en www.yogaswings.nl. 2.3 De één-op-één ademcoaching mag je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen om een nieuwe afspraak in te plannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de training of het traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de één-op-één ademcoaching en kan het dus niet ingehaald worden. Bij een vervallen gesprek is geen restitutie mogelijk. 2.4. De training met betrekking tot de live (online) contactmomenten zijn binnen de 7 weken. Algemene voorwaarden Release 4 you-online 3 mei 2021 , onder de live (online) contactmomenten wordt verstaan bijvoorbeeld een cursus of les, een retreat, en/of één op één ademcoaching. Je hebt levenslang* toegang tot de academie van Release 4 you-online en Yoga Swings 4 you. De online training bevat alle tools door middel van video’s en e-books. *levenslang betekent zolang de online tools, die we gebruiken bestaan en zolang Release 4 you en Yoga Swings 4 you bestaat. Artikel 3 De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website, release4you-online.nl en www.yogaswings.nl. 3.3 Alle losstaande programma’s zijn voor onbepaalde tijd toegankelijk. De toegang kan door mij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Artikel 4 Eigen risico 4.1 Deelname aan de training/traject van Release 4 you en Yoga Swings 4 you is geheel op eigen risico. 4.2 Je blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor je eigen financiële gezondheid, keuzes en consequenties. 4.3 Ten aanzien van de programma’s van Release 4 you en Yoga Swings 4 you: bij lichamelijke of geestelijke klachten eerst overleggen met de (huis)arts of je mag deelnemen aan het programma, waarbij vereist is dat toestemming wordt gegeven door deze (huis)arts. Ik kan vervolgens besluiten om alsnog deelname tot een programma niet te verlenen. Algemene voorwaarden Release 4 you en Yoga Swings 4 you 3 mei 2021 Artikel 5 Prijzen en betaling 5.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.release4you-online.nl en www.yogaswings.nl Deze prijzen zijn voor Yoga Swings 4 you inclusief 21% BTW. Release 4 you is vrijgesteld van BTW. 5.2 Betaling kan in één keer worden voldaan. 5.4 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen. 5.5 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan de training in deze periode dan kan dit altijd nog bij een latere lancering gedaan worden. Je blijft toegang houden tot de academie. 5.6 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan de training te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Artikel 6 Gebruik materialen (werkboek, video’s en mailtjes) 6.1 De teksten van het e-book, video’s van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 6.3 Er rust een auteursrecht op de e-books en video’s. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s te verspreiden. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Allereerst zal aan u worden verzocht het onrechtmatig geplaatste materiaal te verwijderen. Indien dit niet binnen 14 dagen gebeurt, verbeurt u een direct opeisbare boete van 10.000 euro. Bij twijfel kan per e-mail toestemming worden gevraagd via: [email protected]. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘bron: Mirjam Pet-Meijvogel, Release 4 you/Yoga Swings 4 you”. Artikel 7 Materialen en licenties 7.1 Ik streef ernaar de materialen toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e- mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. Artikel 8 Klachten 8.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 8.2 Klachten moet je binnen 30 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  8.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze training is je eigen verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiële consequenties en resultaten. 9.2 De klant is zelf aansprakelijk voor de risico’s die voortvloeien uit cybercrime en hacking. 9.3 Ik span me ervoor in dat ik – voor zover dat in mijn macht ligt- alles zo goed mogelijk zal beveiligen zodat de kans om gehackt te kunnen worden tot een minimum beperkt is. Artikel 10 Privacy 10.1. Ik verzamel en verwerk de volgende gegevens van klanten: ● Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobielnummer; ● Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, etc.; ● Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, etc.; ● Informatie betreffende de producten en/of diensten die de klant wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, etc.; ● Andere gegevens die door de klant zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden; 10.2. Persoonsgegevens worden door mij voor de volgende doeleinden verwerkt: ● De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met de klant (zoals het kopen van pakketten, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount); ● De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van de producten, diensten, en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van de deelnemers; ● Het personaliseren van de aan de klant te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten of gebruiksinformatie, ● Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden aan de klant. 10.3. De klant heeft het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ik van die persoon verwerk. De klant heeft tevens recht op verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens, beperking van de werking van zijn/haar persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. De klant kan op ieder moment zijn/haar gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 10.4. Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar ik me op baseer zijn: ● Toestemming: indien de klant toestemming heeft verleend, heeft de klant altijd recht deze op een later moment in te trekken. ● Overeenkomst: Indien de klant aan mij een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerk ik persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Artikel 11 Overig 11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. Artikel 12 Geschillen 12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Midden-Nederland. Artikel 13 Toepasselijk recht 13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 14 i.v.m. ziekte en/of overlijden. 14.1 Mocht je een online training hebben afgenomen dan hebben mijn collega’s en familie het recht om de training op te heffen. Indien mogelijk blijft de training online onder begeleiding van mijn collega. 14.2 Met betrekking tot Release 4yoy, Yoga Swings 4 you blijf je bij ziekte toegang behouden tot de online yogaprogramma’s. Bij overlijden stopt de toegang per direct. Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden 15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip. 15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De gewijzigde versie zal ik ook telkens publiceren op mijn website(s).

Algemene voorwaarden Release 4 you, Yoga Swings 4 you 10 mei 2021.